Εγκύκλιος φακέλου αδειοδότησης για αγροτική χρήση ύδατος

Δημοσιεύτηκε με ΑΔΑ 6ΨΚΘ465ΦΘΗ-5ΝΩ, η με αριθμό πρωτοκόλλου 101282/14-07-2015 εγκύκλιος της ΕΓΥ, με τίτλο «Οδηγίες για την κατάρτιση φακέλου αδειοδότησης για αγροτική χρήση ύδατος από σημεία υδροληψίας που έχουν δηλωθεί στο Ε.Μ.Σ.Υ (Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας) είτε η αντίστοιχη αγροτική δραστηριότητα είναι καταγεγραμμένη στο Ο.Σ.Δ.Ε. (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου) είτε όχι». 

Εγκύκλιος φακέλου αδειοδότησης για αγροτική χρήση ύδατος pdf