Υδατικό Διαμέρισμα
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (04)
Σταθμός Παρακολούθησης
Κωδικός: 
GR0004000400220100N500
Ονομασία Σταθμού: 
LOGGIES
Lon: 
21,73666841
Lat: 
38,35509963
Υδατικό Σύστημα
Ονομασία Υδατικού Συστήματος: 
Λογγιές Ρ.
Κωδικός: 
GR0004000400220100N
Κατηγορίες Παραμέτρων και Φορείς Παρακολούθησης
Βιολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Υδρομορφολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Γενικές Φ/Χ: 
ΕΛΚΕΘΕ