Υδατικό Διαμέρισμα
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (04)
Σταθμός Παρακολούθησης
Κωδικός: 
GR0004000400250100N500
Ονομασία Σταθμού: 
AG_THOMAS
Lon: 
21,45569016
Lat: 
38,38216987
Υδατικό Σύστημα
Ονομασία Υδατικού Συστήματος: 
Αγριλιάς Ρ.
Κωδικός: 
GR0004000400250100N
Κατηγορίες Παραμέτρων και Φορείς Παρακολούθησης
Βιολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Υδρομορφολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Γενικές Φ/Χ: 
ΕΛΚΕΘΕ
Ουσίες Προτεραιότητας: 
ΙΕΒ/ΓΧΚ