Υδατικό Διαμέρισμα
Δυτ. Στερεά Ελλάδα (04)
Σταθμός Παρακολούθησης
Κωδικός: 
GR0004000400260520N500
Ονομασία Σταθμού: 
G_PAPADIAS
Lon: 
21,73736118
Lat: 
39,03161017
Υδατικό Σύστημα
Ονομασία Υδατικού Συστήματος: 
Ταυρωπός Π.
Κωδικός: 
GR0004000400260520N
Κατηγορίες Παραμέτρων και Φορείς Παρακολούθησης
Βιολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Υδρομορφολογικές: 
ΕΛΚΕΘΕ
Γενικές Φ/Χ: 
ΕΛΚΕΘΕ